Religie & Samenleving

Religie & Samenleving wil een podium bieden aan hen die zich bezig houden met de bestudering van de veranderingen in religie en religieuze organisaties in de Europese samenleving van de laatste twee eeuwen. Daarmee wil het tijdschrift een bijdrage leveren aan het debat over de rol van religie in de hedendaagse maatschappij. (publ. by Radboud UP)

 

 

Religie & Samenleving

 

Over dit tijdschrift

 

Religie & Samenleving wil een podium bieden aan hen die zich bezig houden met de bestudering van de veranderingen in religie en religieuze organisaties in de Europese samenleving van de laatste twee eeuwen. Daarmee wil het tijdschrift een bijdrage leveren aan het debat over de rol van religie in de hedendaagse maatschappij. Religie & Samenleving kiest voor een multidisciplinaire benadering om zo het gesprek tussen de sociale wetenschappen onderling en tussen wetenschap en de samenleving te stimuleren. Vanuit dit brede perspectief wil het ook beleidsmakers en het geïnteresseerde publiek informeren over de veranderingen in religie in relatie tot de sociale, culturele en historische context. Het tijdschrift wil daarom een plaats bieden aan – in toegankelijke stijl geschreven – wetenschappelijke artikelen uit verschillende disciplines en eveneens aan essayistische bijdragen. Voorts zal het ruime aandacht schenken aan publicaties die op genoemde terreinen verschijnen.

 


 

Geschiedenis van Religie & Samenleving

Het tijdschrift is 2006 opgericht, mede door de huidige redactielid Lammert Jansma. In al de jaren van zijn bestaan zijn in dit Nederlandstalig tijdschrift publicaties verschenen op het brede terrein van de godsdienstwetenschappen, heeft het bijgedragen aan het wetenschappelijk debat en aan kennisoverdracht ook naar een breder geïnteresseerd publiek.

 

Uitgever

Religie & Samenleving wordt uitgegeven door Radboud University Press.

 

Open access beleid

Alle publicaties van de Radboud University Press gaan via de Diamond route. Via diamond open access kun je een artikel of boek direct ‘open access’ publiceren. Er zijn geen kosten aan verbonden, niet voor de auteurs en niet voor de lezers.

 

Archiveringsbeleid

Alle nummers van Religie & Samenleving zijn online beschikbaar in open access. Dit tijdschrift werkt samen met de archiveringsdiensten Portico en het PKP Preservation Network, die de permanente archivering van Religie & Samenleving verzekeren. Dit tijdschrift is geregistreerd als een Sherpa Romeo tijdschrift. Auteurs worden door Religie & Samenleving uitdrukkelijk aangemoedigd om hun artikel in hun institutionele archief te deponeren. De PDF’s van alle artikelen en edities worden gearchiveerd bij de Radboud University Press.

-----

 

EN Religie & Samenleving (‘Religion & Society’) aims to provide a platform for those who study the changes in religion and religious organisations in the last two centuries of European society. The journal wants to contribute to the debate on the role of religion in today’s society. Religie & Samenleving adopts a multidisciplinary approach in order to stimulate discourse within the social sciences and between academia and society. From this perspective, it also seeks to inform policymakers and the interested public about the changes in religion in relation to social, cultural and historical contexts. The journal thus aims to provide a place for accessible academic articles from a variety of disciplines, as well as essay contributions.

 

Redactie

 

De redactie van Religie & Samenleving bestaat uit:

 • William Arfman

 • Leni Franken

 • Lammert Gosse Jansma

 • Joris Kregting

 • Brenda Mathijssen

 • Inge Sieben

 • Welmoed Wagenaar (secretaris)

 

 

Indienen bijdrage

Dien een nieuwe bijdrage in of bekijk uw bijdragen die in behandeling zijn.
Nog geen gebruiker? Registreer u om een bijdrage te kunnen indienen.

Richtlijnen voor auteurs

Bijdragen aan een uitgave van het tijdschrift Religie & Samenleving door middel van een artikel of boekbespreking worden zeer op prijsgesteld. Wilt u een bijdrage plaatsen in dit tijdschrift, dan kunt u uw artikel of boekbespreking hier online indienen. 

Bijdragen voor Religie & Samenleving worden door de redactie beoordeeld. Artikelen worden ook voorgelegd aan één of meer externe, anonieme beoordelaars. Over het al of niet opnemen van bijdragen beslist de redactie.

 

Peer review-proces

Ingezonden artikelen worden eerst beoordeeld door redactieleden. Bij te geringe kwaliteit wordt het ontvangen artikel afgewezen. Is het artikel passabel of kan het door omwerking een acceptabel niveau behalen, dan  wordt ook een (soms meerdere) externe referent geraadpleegd. Het commentaar van de redactie en referent wordt de auteur toegezonden. De redactie beoordeelt daarna of het artikel kan worden opgenomen. Bij boekbesprekingen wordt geen externe referent geraadpleegd.

 


 

Checklist ter voorbereiding van het indienen van een bijdrage

Als onderdeel van de indieningsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun artikel voldoet aan de volgende richtlijnen. Artikelen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.

 • Een artikel mag niet langer zijn dan 6500-7000 woorden.
 • Een artikel moet vergezeld gaan van een Engelstalige samenvatting van circa 150 woorden waarin de probleemstelling duidelijk wordt verwoord.
 • Met het artikel ontvangen wij graag een korte, alfabetisch-gerangschikte lijst van literatuurverwijzingen (zie hieronder voor de richtlijnen), en enkele relevante personalia.
 • Maak duidelijk onderscheid tussen de verschillende tussenkopjes: maak tussenkopjes van de eerste orde vet, die van de tweede orde cursief.
 • Beperk het aantal eindnoten (en gebruik geen voetnoten).
 • Gebruik zoveel mogelijk de nieuwe officiële spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse taal.
 • Zorg dat uw artikel is gemaakt in een gangbaar elektronisch bestandsformaat (bij voorkeur MS Word).
 • Lever de tekst aan zonder opmaak, als ‘platte’ tekst. Plaats eventuele figuren en afbeeldingen niet in het artikel zelf, maar lever deze afzonderlijk aan in de originele bestandsformaten (jpeg, excel, powerpoint). Geef in uw artikel aan waar de figuren en de bijschriften moeten komen te staan. Maak tabellen wel op in MS Word en plaats deze in het artikel.

Voor boekbespreking gelden de volgende richtlijnen: het boek moet liggen binnen het domein van religie en samenleving en omvat circa twee A4 in MS Word (750-1000 woorden).

 

Het beoordelen van een artikel

Bij het beoordelen van een artikel worden in ieder geval de volgende vragen gesteld:

 1. Is de probleemstelling helder verwoord, is zij goed afgebakend?
 2. Hoe goed sluit zij aan bij, is zij afgeleid uit relevante theorie (optimalisering probleemstelling)?
 3. Sluit het verdere betoog goed aan bij de probleemstelling? Hoe blijkt dat uit de opbouw ervan (o.a. uit indeling in hoofdstukken en paragrafen, interne logica)?
 4. Kwaliteit van het onderzoeksmateriaal (bronnen, archieven, data) in relatie tot het beantwoorden van de probleemstelling.
 5. Kwaliteit van de analyse, van bronnengebruik, data, etc. Daarbij ook het gebruik van de juiste onderzoeksmethode.
 6. Wordt het antwoord op de probleemstelling kritisch besproken (evaluatie) aangaande de volledigheid, met name ook in relatie tot de kwaliteit van het onderzoeksmateriaal en de onderzoeksmethode? Wordt het antwoord kritisch geconfronteerd met de relevante theorieën en opvattingen? Levert het antwoord nieuwe inzichten (t.a.v. theorie, betere ingangen tot het onderzoeksveld, etc.)?
 7. Verder kan worden gekeken naar originaliteit en creativiteit, naar evenwichtigheid en helderheid van het betoog en naar elegantie van schrijfstijl.

 

Literatuurverwijzingen

Literatuurlijst
Religie & Samenleving hanteert het Author-Date-annotatiesysteem van de Chicago Manual of Style. Graag ontvangen we bij ingediende artikelen een alfabetisch-gerangschikte literatuurlijst die is opgesteld volgens deze richtlijnen. Hieronder volgt een voorbeeld:

Arweck, Elisabeth. 2006. Researching New Religious Movements. Responses and redefinitions. London/New York: Routledge.

Aupers, Stef. 2000. “De New Age-beweging: over de teloorgang van een utopie.” In Maar nog is het einde niet: chiliastische stromingen en bewegingen bij het aanbreken van een millennium, geredigeerd door Lammert G. Jansma en Durk H. Hak, 149-61. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Barker, Eileen, red. 1982. New Religious Movements: A Perspective for Understanding Society. New York/Toronto: The Edwin Mellen Press.

Barker, Eileen. 1995. “The Scientific Study of Religion? You Must Be Joking!” Journal for the Scientific Study of Religion 34, nr. 3: 287-310.

Verwijzingen naar gebruikte literatuur in de tekst
Steeds tussen haakjes, met auteur en jaar van uitgave; eventuele paginavermelding na het jaar van uitgave gescheiden door komma. Dat ziet er als volgt uit (Melton 2000) of, wanneer het om meerdere verwijzingen gaat, als volgt (Zygmunt 2000; Hak en Jansma 2010, 38).

 

Auteursrechtverklaring

Auteurs die in Religie & Samenleving publiceren stemmen in met de volgende voorwaarden:

a) Religie & Samenleving stelt de inhoud van het gepubliceerde artikel onmiddellijk Open Access beschikbaar. Artikelen worden gepubliceerd onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution 4.0 International licentie (CC BY 4.0). De auteurs behouden het copyright en geven het journal het recht om als eerste het werk te publiceren onder een CC BY 4.0 licentie. Deze licentie geeft anderen het recht om de inhoud zoals gepubliceerd in Religie & Samenleving te gebruiken en te delen, ook voor commerciële doeleinden, onder de voorwaarde dat naar het originele werk en dit journal wordt gerefereerd.

b) Het is auteurs toegestaan om separate, additionele contractuele overeenkomsten aan te gaan voor de niet-exclusieve versie zoals gepubliceerd in Religie & Samenleving (bijvoorbeeld publicatie in een repository van de instelling, of publicatie in een boek), met een referentie naar de originele publicatie in dit journal.

c) Het is auteurs toegestaan om hun werk online te publiceren (bijv. In een repository of eigen website) voorafgaand en gedurende het submissieproces. Auteurs worden aangemoedigd om hun werk te uploaden naar de repository van hun instelling.

 

Privacyverklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen.

 

 

Contact

Radboud University Press

Radboud University
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen
The Netherlands

 

Eerste contactpersoon

Redactiesecretaris

religiesamenleving@gmail.com

 

Contactgegevens technische ondersteuning

Redactionele ondersteuning

info@openjournals.nl

 

Collection Information