0
views
0
recommends
+1 Recommend
0 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: not found

   Pengajaran KBAT Merentas Kurikulum: Cabaran Guru dalam Pelaksanaan

   ,
   Jurnal Pemikir Pendidikan
   Universiti Malaysia Sabah (UMS)

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) merentas kurikulum memerlukan semua guru melaksanakan perubahan pendekatan pengajaran daripada berpusat guru kepada berpusatkan pelajar. Guru bukan lagi sebagai pemberi maklumat dan pelajar bukan lagi sebagai penerima yang pasif.  Guru perlu menjadi fasilitator pembelajaran dan pelajar perlu aktif dalam pembelajaran.  Walau bagaimanapun,  kajian lepas mendapati pelaksanaan KBAT kurang berkesan.  Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk meneroka pengalaman guru terutamanya dalam aspek cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan. Kajian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan qualitatif secara indepth interviews bersama 6 orang guru di sekolah menengah.  Hasil kajian menunjukkan terdapat empat elemen utama dalam cabaran pelaksanaan KBAT iaitu inovasi, guru, persekitaran dan pemantauan.  Elemen inovasi dikaitkan dengan aspek fundamental seperti kerencaman dasar versus keupayaan melaksana. Elemen guru berkisar dengan kesediaan guru seperti pengetahuan dan kemahiran. Elemen persekitaran berkait dengan faktor budaya organisasi seperti budaya kerja, kepimpinan sekolah, motivasi kerja, dan infrasturuktur sokongan. Elemen pemantauan memberi fokus kepada faktor seperti penilaian pencapaian dasar. Hasil kajian ini boleh digunakan bukan sahaja oleh guru sebagai pelaksana, tetapi juga pembuat dasar, untuk tujuan penambahbaikan berterusan agar objektif dasar KBAT dapat dicapai.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     Jurnal Pemikir Pendidikan
     JPP
     Universiti Malaysia Sabah (UMS)
     1985-3637
     February 28 2023
     February 27 2023
     : 11
     : 1
     : 61-72
     Article
     10.51200/jpp.v11i1.4280
     8e77f391-7a77-4bb9-85d0-751ec8f43d78
     © 2023
     History

     Comments

     Comment on this article