Blog
About

 • Record: found
 • Abstract: found
 • Article: found
Is Open Access

Bullying in schools - The educator's role Translated title: Afknouery in skole - Die opvoeder se rol

1 , 2

Koers

Watu Youth Village

Read this article at

Bookmark
   There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

   Abstract

   Worldwide there is a problem with violent incidents occurring amongst learners in schools. Bullying is one mode of violence that often occurs at school level. Bullying means repeatedly attacking a person psychologically, physically and/or emotionally in order to inflict harm. Bullying behaviour cannot be ignored, because the victims often report physical and mental health problems caused by the abuse they suffered. The future of the bully is also at stake, because such a person can turn into an abuser in his or her adult years. This research focused on the challenges for teachers in the school system to handle bullying behaviour. The specific aims of the study were to research the role of school policies and ethos, as well as the teacher's role, in dealing with bullying. The researchers investigated the problem by using social identity theory as theoretical framework and Christianity as worldview. The researchers mainly used a qualitative research design. Data for this study were collected by means of a literature study and questionnaires with closed questions as well as open-ended questions about teachers' experiences regarding bullying. The main emphasis was on the feedback on the open-ended questions. It became clear from the research that schools should adopt an anti-bullying policy. Teachers should give more attention to classroom rules and they should become skilled in dealing with bullying. Recommendations were made concerning the role of teachers as well as the place of school ethos and policies when the above-mentioned behavioural problem needs to be managed.

   Translated abstract

   Wêreldwyd is daar 'n probleem met insidente van geweld wat tussen leerders in skole plaasvind. Afknouery is een wyse van gewelduitoefening wat op skoolvlak plaasvind. Afknouery beteken om 'n persoon herhaaldelik sielkundig, fisies en/of emosioneel skade aan te doen. Afknougedrag kan nie geïgnoreer word nie, omdat die slagoffers dikwels fisiese- en geestesgesondheidsprobleme kry as gevolg van die mishandeling. Die toekoms van die afknouer is ook ter sprake, aangesien so 'n persoon kan ontwikkel in 'n mishandelaar in sy of haar volwasse jare. Die navorsing wat gedoen is, het gefokus op die uitdagings vir onderwysers in die skoolsisteem om afknouery te hanteer. Die spesifieke doelwitte van die studie was om navorsing te doen oor skoolbeleid en etos, sowel as die rol van onderwysers in die hantering van afknouery. Die navorsers het die probleem vanuit 'n sosiale identiteitsteorie as teoretiese raamwerk benader, asook vanuit 'n Christelike werklikheidsbeskouing. Die navorsers het hoofsaaklik 'n kwalitatiewe navorsingsmetode gebruik. Data vir hierdie studie is ingesamel deur middel van 'n literatuurstudie en vraelyste met geslote vrae en oop einde-vrae oor die onderwysers se ervarings rakende afknouery. Die klem het geval op die response op die oopeinde vrae. Dit het duidelik uit die navorsing na vore gekom dat skole 'n teen-afknouerybeleid in plek behoort te stel. Onderwysers moet meer aandag skenk aan klaskamerreëls en hulle behoort vaardighede te ontwikkel om afknouery te hanteer. Aanbevelings is gemaak oor die rol van onderwysers asook oor die hulp van skooletos en beleide om genoemde gedragsprobleme te hanteer.

   Related collections

   Most cited references 24

   • Record: found
   • Abstract: not found
   • Article: not found

   Practical research: Planning and design

    Bookmark
    • Record: found
    • Abstract: not found
    • Article: not found

    Research at grassroots

     Bookmark
     • Record: found
     • Abstract: not found
     • Article: not found

     Research at grass roots

      Bookmark

      Author and article information

      Affiliations
      [1 ] University of South Africa South Africa
      [2 ] University of South Africa South Africa
      Contributors
      Role: ND
      Role: ND
      Journal
      koers
      Koers
      Koers (Online)
      Watu Youth Village (Pretoria )
      0023-270X
      2012
      : 77
      : 1
      : 1-7
      S2304-85572012000100019

      http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

      Product
      Product Information: SciELO South Africa
      Categories
      Philosophy
      Religion

      General religious studies, General philosophy

      Comments

      Comment on this article