7
views
0
recommends
+1 Recommend
0 collections
  0
  shares
   • Record: found
   • Abstract: found
   • Article: found
   Is Open Access

   PERKAHWINAN KANAK-KANAK DI MALAYSIA: HAD UMUR MINIMUM DAN IMPLIKASINYA : CHILDREN'S MARRIAGE IN MALAYSIA: MINIMUM AGE LIMIT AND ITS IMPLICATIONS

   ,   , ,
   Malaysian Journal of Syariah and Law
   Universiti Sains Islam Malaysia

   Read this article at

   ScienceOpenPublisher
   Bookmark
     There is no author summary for this article yet. Authors can add summaries to their articles on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Perbezaan pemikiran, kefahaman dan interpretasi undang-undang serta kesan daripada perkahwinan di bawah umur membawa kepada perbahasan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Meskipun wujud had umur minimum yang diperuntukkan, namun undang-undang tersebut dilihat tidak relevan untuk diaplikasikan pada masa kini merujuk kepada implikasi perkahwinan di bawah umur yang lebih memberi kemudaratan kepada kanak-kanak terutamanya dari sudut kesihatan dan pendidikan. Jesteru itu, artikel ini akan membincangkan kedudukan perkahwinan kanak-kanak menurut perspektif Syariah dan perundangan di Malaysia. Artikel ini turut membincangkan kedudukan perkahwinan kanak-kanak di bawah Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) serta implikasi perkahwinan tersebut kepada diri kanak-kanak dari sudut hak kesihatan dan pendidikan. Metodologi kajian kualitatif iaitu kajian perpustakaan digunakan dengan menganalisis dokumen primer dan sekunder seperti kitab turath, Akta dan Enakmen Negeri-Negeri serta penulisan akademik di dalam jurnal. Dapatan kajian menunjukkan bahawa wujudnya peruntukan berkaitan perkahwinan kanak-kanak di bawah umur namun perincian secara jelas dan spesifik mengenai alasan dan faktor yang perlu diambil kira dalam memberikan kebenaran bagi perkahwinan tersebut tidak dinyatakan. Selain itu, artikel ini juga mendapati wujudnya implikasi negatif terhadap hak kesihatan dan hak pendidikan kanak-kanak hasil perkahwinan di bawah umur. Maka, artikel ini mencadangkan supaya pemurnian peruntukan sedia ada dan peningkatan kesedaran masyarakat tentang perkahwinan di bawah umur melalui pendidikan perlu di lakukan demi menjaga kemaslahatan kanak-kanak.

     Related collections

     Author and article information

     Journal
     Malaysian Journal of Syariah and Law
     mjsl
     Universiti Sains Islam Malaysia
     2590-4396
     1985-7454
     December 07 2020
     December 07 2020
     : 8
     : 2
     : 15-30
     Article
     10.33102/mjsl.vol8no2.252
     b9f9ac95-ddb5-439b-9b6b-66b36f69c228
     © 2020

     https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


     Comments

     Comment on this article