Journal of Tsinghua University (Science and Technology)

Journal of Tsinghua University (Science and Technology), started in 1915, is mainly devoted to publishing academic papers and reports that are of creativeness and present the latest achievement of scientific research in such fields as IT, mechanical engineering, civil engineering, energy and environmental engineering (publ. by Tsinghua University Press)

Collection details

Journal of Tsinghua University (Science and Technology)

 

About 

 

Journal of Tsinghua University (Science and Technology), started in 1915, is mainly devoted to publishing academic papers and reports that are of creativeness and present the latest achievement of scientific research in such fields as IT, mechanical engineering, civil engineering, energy and environmental engineering

 

 


 

Editorial Board

 

Executive Committee of Journal of Tsinghua University (Science and Technology)

 

Chairman:

Xue Qikun                       

Executive Director:

Zong Junfeng                                               

 

 

Members:

Wang Guangqian         

You Zheng

Jiang Yi

Sun Jiaguang

Li Yadong

Zhang Xi                           

 

Yang Zhenning                    

Ouyang Minggao

Shi Yigong

Fei Weiyang

Jiang Peixue

                              

Nan Cewen

Yao Zhizhi                                    

Nie Jianguo

Han Yingwei

Yan Jianbin

 

 

Editorial Board Members:

Liu Zhiyuan                       

Li Shengbo

Yao Wei

Guo Qinglai

Tao Xiaoming

Jia Qingshan

Jiang Fanghua

Wu Yuxin

Huang Hong

Wang Bing

Tang Xiaoqiang

Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University

Department of Automotive Engineering, Tsinghua University

Department of Electronic Engineering, Tsinghua University

Department of Electrical Engineering and Applied Electronics, Tsinghua University

Department of Electronic Engineering, Tsinghua University

Department of Automation, Tsinghua University

School of Aerospace, Tsinghua University

Department of Energy and Power Engineering, Tsinghua University

Department of Engineering Physics, Tsinghua University

College of Aerospace, Tsinghua University

Department of Mechanical Engineering, Tsinghua University

 

 

Contact

 

Address:                                   

Zip code:

Telephone:

E-mail:

Room 908, Building B, East Gate School, Tsinghua University

100084

010-62788108/ 62771385/ 62792976

xuebaost@tsinghua.edu.cn

 

 

 

Collection Information