22
views
0
recommends
+1 Recommend
2 collections
  1
  shares

         MEMBER of the Association of European University Presses (AEUP). Learn more at www.aeup.eu

   • Record: found
   • Abstract: found
   • Book: found
   Is Open Access

   Een beeld in technicolor : Vijftig jaar oorlogen in Vietnam 1940-1990

   Read this book at

   Buy book Bookmark
     There is no author summary for this book yet. Authors can add summaries to their books on ScienceOpen to make them more accessible to a non-specialist audience.

     Abstract

     Een beeld in technicolor. Vijftig jaar oorlogen in Vietnam 1940-1990 geeft een brede en vernieuwende interpretatie van de geschiedenis van Vietnam tussen 1940 en 1990. Zwart-wit typeringen, eenzijdige interpretaties en heersende mythen worden ontzenuwd. In plaats daarvan wordt een genuanceerd en rijkgeschakeerd beeld gegeven, waarin de Verenigde Staten nu eens minder op de voorgrond staan.Geschiedenis wordt niet alleen door de overwinnaars geschreven en mag dus ook in dit geval niet alleen worden toegerekend aan Ho Chi Minh en het succes van de communisten in 1975. De interne verliezers, oftewel de andere politieke bewegingen en hun leiders, moeten eveneens een cruciale plaats in de geschiedenis van Vietnam krijgen. Zo hebben bijvoorbeeld burgeroorlogen in de periode 1940-1990 een onmiskenbare rol gespeeld.Het oudere geïdealiseerde beeld van Noord-Vietnam is onjuist. Dit land was een dictatoriale en repressieve politiestaat. De Noord-Vietnamese leiders waren na 1954 verwikkeld in een felle machtsstrijd en verregaand verantwoordelijk voor de oorlog in Zuid-Vietnam. Het antwoord op de vraag wie de legitieme vertegenwoordigers van de Vietnamese natie waren vereist ook een meer afgewogen oordeel over niet-communistische politici zoals Bao Dai, Ngo Dinh Diem en Nguyen Van Thieu.Wat betreft de rol van internationale spelers: aanvankelijk was het de Koude Oorlog die de bemoeienis van de Verenigde Staten bepaalde, later was dat de Amerikaanse geloofwaardigheid. Uiteindelijk was het de steun van China en de Sovjetunie die de doorslag gaf voor de zege van Noord-Vietnam. Belangrijke nieuwe invalshoeken zijn de rol van de minderheden, de betekenis van ‘een derde weg’, de verwoestende effecten van de strategie, de rol van vrouwen en meisjes en mentale en culturele kanten van de oorlogen.

     Translated abstract

     Een beeld in technicolor. Vijftig jaar oorlogen in Vietnam 1940-1990 gives a broad and innovative interpretation of the history of Vietnam between 1940 and 1990. Black and white characterisations, one-sided interpretations and prevailing myths are debunked. Instead, a nuanced and multifaceted picture is given in which the United States is less prominent.History is not only written by the victors and, in this case too, the history of Vietnam during this period cannot be attributed solely to Ho Chi Minh and the success of the Communists in 1975. The internal losers, that is, the other political movements and their leaders, must also be given a crucial place in Vietnam’s history. For example, the civil wars that took place between 1940 and 1990 played an unmistakable role.The older, idealised image of North Vietnam is inaccurate. This country was a dictatorial and oppressive police state. After 1954, the North Vietnamese leaders were embroiled in a fierce power struggle and were largely responsible for the war in South Vietnam. The answer to the question of who the legitimate representatives of the Vietnamese nation were also requires a more balanced judgment of non-Communist politicians, such as Bao Dai, Ngo Dinh Diem and Nguyen Van Thieu.As for the role of international players, initially, it was the Cold War that determined the United States’ interference; later, it was American credibility. In the end, it was the support from China and the Soviet Union that was the deciding factor for North Vietnam’s victory.Important new perspectives are given on the role of minorities, the meaning of ‘a third way’, the devastating effects of the strategy, the role of women and girls, and the mental and cultural aspects of the wars.

     Related collections

     Most cited references1

     • Record: found
     • Abstract: found
     • Book: found
     Is Open Access

     Een beeld in technicolor : Vijftig jaar oorlogen in Vietnam 1940-1990

     Een beeld in technicolor. Vijftig jaar oorlogen in Vietnam 1940-1990 geeft een brede en vernieuwende interpretatie van de geschiedenis van Vietnam tussen 1940 en 1990. Zwart-wit typeringen, eenzijdige interpretaties en heersende mythen worden ontzenuwd. In plaats daarvan wordt een genuanceerd en rijkgeschakeerd beeld gegeven, waarin de Verenigde Staten nu eens minder op de voorgrond staan.Geschiedenis wordt niet alleen door de overwinnaars geschreven en mag dus ook in dit geval niet alleen worden toegerekend aan Ho Chi Minh en het succes van de communisten in 1975. De interne verliezers, oftewel de andere politieke bewegingen en hun leiders, moeten eveneens een cruciale plaats in de geschiedenis van Vietnam krijgen. Zo hebben bijvoorbeeld burgeroorlogen in de periode 1940-1990 een onmiskenbare rol gespeeld.Het oudere geïdealiseerde beeld van Noord-Vietnam is onjuist. Dit land was een dictatoriale en repressieve politiestaat. De Noord-Vietnamese leiders waren na 1954 verwikkeld in een felle machtsstrijd en verregaand verantwoordelijk voor de oorlog in Zuid-Vietnam. Het antwoord op de vraag wie de legitieme vertegenwoordigers van de Vietnamese natie waren vereist ook een meer afgewogen oordeel over niet-communistische politici zoals Bao Dai, Ngo Dinh Diem en Nguyen Van Thieu.Wat betreft de rol van internationale spelers: aanvankelijk was het de Koude Oorlog die de bemoeienis van de Verenigde Staten bepaalde, later was dat de Amerikaanse geloofwaardigheid. Uiteindelijk was het de steun van China en de Sovjetunie die de doorslag gaf voor de zege van Noord-Vietnam. Belangrijke nieuwe invalshoeken zijn de rol van de minderheden, de betekenis van ‘een derde weg’, de verwoestende effecten van de strategie, de rol van vrouwen en meisjes en mentale en culturele kanten van de oorlogen. Een beeld in technicolor. Vijftig jaar oorlogen in Vietnam 1940-1990 gives a broad and innovative interpretation of the history of Vietnam between 1940 and 1990. Black and white characterisations, one-sided interpretations and prevailing myths are debunked. Instead, a nuanced and multifaceted picture is given in which the United States is less prominent.History is not only written by the victors and, in this case too, the history of Vietnam during this period cannot be attributed solely to Ho Chi Minh and the success of the Communists in 1975. The internal losers, that is, the other political movements and their leaders, must also be given a crucial place in Vietnam’s history. For example, the civil wars that took place between 1940 and 1990 played an unmistakable role.The older, idealised image of North Vietnam is inaccurate. This country was a dictatorial and oppressive police state. After 1954, the North Vietnamese leaders were embroiled in a fierce power struggle and were largely responsible for the war in South Vietnam. The answer to the question of who the legitimate representatives of the Vietnamese nation were also requires a more balanced judgment of non-Communist politicians, such as Bao Dai, Ngo Dinh Diem and Nguyen Van Thieu.As for the role of international players, initially, it was the Cold War that determined the United States’ interference; later, it was American credibility. In the end, it was the support from China and the Soviet Union that was the deciding factor for North Vietnam’s victory.Important new perspectives are given on the role of minorities, the meaning of ‘a third way’, the devastating effects of the strategy, the role of women and girls, and the mental and cultural aspects of the wars.
      Bookmark

      Author and book information

      Book
      9789493296077
      26 September 2023
      Affiliations
      [1 ] Radboud University, Nijmegen, the Netherlands;
      10.54195/KIDL2285
      efb27c4f-29e6-42c9-a6ab-7bbd6f572ef2
      2023, Pieter Meulendijks

      Distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial NoDerivatives License, which permits noncommercial use and distribution in any medium, provided the original author(s) and source are credited, and the original work is not modified.

      History
      Page count
      Pages: 858

      Vietnam War,History

      Comments

      Comment on this book