Journal of Ocean University of China

The Journal of Ocean University of China covers such branches of marine science and technology as meteorology, environment sciences and engineering, life sciences, fishery sciences, food sciences and food engineering, chemistry and chemical engineering, geology, remote sensing, and information technology and management

Collection details

The Journal of Ocean University of China

 

Aims and scope

 

The Journal of Ocean University of China (Oceanic and Coastal Sea Research) was established in 2002 as one of the official journals of the Ocean University of China. This quarterly journal is published in English so as to serve a wider circle of readers internationally.

The journal covers various branches of marine science and technology, such as meteorology, environment sciences and engineering, life sciences, fishery sciences, food sciences and food engineering, medication, chemistry and chemical engineering, geology, remote sensing, and information technology and management.

Manuscripts, once accepted, will be published in the form of research papers, notes, reports, letters, reviews or overviews. The journal welcomes contributions from China and abroad.

 


 

Instructions for authors

https://www.springer.com/journal/11802/submission-guidelines

 


 

Editors & Editorial Board

 

Editors

 

Editor-in-Chief:                  
 • WEN Shengchang
           
Executive Deputy Editor-in-Chief:  
 • YANG Guanpin
           
Deputy Editor-in-Chief:  
 • DONG Shuanglin
         
 • LI Huajun

         

 • LIU Qinyu

         

 •  MAI Kangsen
   
 • WU Lixin
 
 • ZHAO Meixun 

 

 • ZHENG Quan'an

 

 • ZHOU Huawei

 

 

 Editorial Board Members

 

 • Barbara Rasco (US)
 • JIANG Wensheng (CN)
 • Oliver Wurl (US)
 • William Maher (AU)
 • CHAI Wengang (UK)
 • JIN Meibing (US)
 • Paul B. Brown (US)
 • WU Dexing (CN)
 • Charles K. Blend (US)
 • Kam W. Tang (US)
 • Paul V. Zimba (US)
 • WU Lixin (CN)
 • CHEN Ge (CN)
 • Karl R Wotton (ES)
 • QIAN Yun (US)
 • XIE Huixiang (CA)
 • CHEN Jiannchu (TW, CN)
 • Kenneth Söderhäll (SE)
 • Richard Warwick (UK)
 • XIE Shangping (US)
 • CHEN Yong (US)
 • LEUNG Pingsun (US)
 • Ramulu Mamidala (US)
 • XU Zhimin (US)
 • CHI Zhenming (CN)
 • LI Huajun (CN)
 • Sadasivam J. Kaushik (FR)
 • YAN Xiaohai (US)
 • Christopher G. A. Harrison (US)
 • LI Qi (CN)
 • SHI Hongda (CN)
 • YANG Guanpin (CN)
 • Dan Larhammar (SE)
 • LI Sanzhong (CN)
 • SONG Weibo (CN)
 • YANG Guipeng (CN)
 • Dmitry Sein (DE)
 • LI Xianguo (CN)
 • Stan van den Berg (UK)
 • YANG Hongsheng (CN)
 • DONG Shuanglin (CN)
 • LI Xinzheng (CN)
 • SUN Da-Wen (IE)
 • YU Guangli (CN)
 • DUAN Delin (CN)
 • LI Yuguo (CN)
 • TONG Quansong (US)
 • YU Liangmin (CN)
 • Eric A. Decker (US)
 • LIN Junda (US)
 • Tzachi M. Samocha (US)
 • ZENG Chaoshu (AU)
 • FENG Huan (US)
 • LIN Xiukun (CN)
 • Véronique Martin-Jézéquel (FR)
 • ZHAI Shikui (CN)
 • GAO Huiwang (CN)
 • LIU Guangxing (CN)
 • WANG Bin (US)
 • ZHANG Hao (CN)
 • GUAN Changlong (CN)
 • LIU Qinyu (CN)
 • WANG Changyun (CN)
 • ZHANG Jin (CN)
 • GUO Zhongwu (US)
 • LIU Yuguang (CN)
 • WANG Chunzai (US)
 • ZHANG Jun (US)
 • HE Peimin (CN)
 • MAI Kangsen (CN)
 • WANG Dongfeng (CN)
 • ZHANG Quanqi (CN)
 • HE Yijun (CN)
 • Mark S. Fonseca (US)
 • WANG Yu (US)
 • ZHAO Meixun (CN)
 • HUANG Weiping (CN)
 • Mati Kahru (CA)
 • WANG Zongling (CN)
 • ZHENG Quan'an (US)
 • Jang K. Kim (US)
 • Michael Kearney (US)
 • WEN Shengchang (CN)
 • ZHOU Deqing (CN)
 • JI Rubao (US)
 • NIU Cuijuan (CN)
 • Willard Moore (US)
 • ZHOU Huawei (CN)

 

Members of Editorial Office

 

Director:         
 • YANG Limin
                                
Deputy Director:  
 • JI Dechun
           
Editors:         
 • QIU Yantao
       
 • CHEN Wenwen
 
 • XIE Jun
 
 • ZHENG Xiangmei

 


 

Contact Information

 

Address:            238 Songling Road, Qingdao, China, Journal of Ocean University of China

Zip code:   266100

Phone:   0532-66782408, 66782522

E-mail:   xbywb@ouc.edu.cn


 

Collection Information