Handelingen

Handelingen is een academisch tijdschrift dat onderzoekers, opleiders, studenten en professionals op de hoogte houdt van de voortgang in onderwijs en onderzoek in het vakgebied van de praktische theologie en religiewetenschap. (publ. by Radboud UP)

 

Handelingen

 

Over dit tijdschrift

 

Handelingen levert een waardevolle bijdrage aan het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici, die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun eigen beroepspraktijk willen verdiepen. Handelingen wil enthousiaste professionals een inhoudelijke oriëntatie bieden voor hun omgang met kerkleden, cliënten of personeel op terreinen van geloof, spiritualiteit, zingeving, levensoriëntatie en gemeenschapsvorming.

Handelingen verschijnt vier keer per jaar als het landelijke vaktijdschrift voor praktische theologie en praktische religiewetenschap, met interdisciplinaire bijdragen van gedrags- en geesteswetenschappen. Handelingen houdt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek en analyseert relevante thema’s, vragen en problemen in werkvelden van kerk, zorg, onderwijs, justitie en bestuur. De bijdragen zijn aantrekkelijk, praktisch en onafhankelijk geschreven en ondersteunen een verantwoorde beoordeling van religieuze en levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de samenleving ten dienste van uw eigen professionele handelen.

Handelingen geeft u verder de mogelijkheid deel te nemen aan thema-symposia en onderhoudt voor u contacten in diverse relevante professionele en academische netwerken in Nederland en Vlaanderen.

 


Uitgever

Handelingen wordt uitgegeven door Radboud University Press.

 

Open access beleid

Alle publicaties van de Radboud University Press gaan via de Diamond route. Via diamond open access kun je een artikel of boek direct ‘open access’ publiceren. Er zijn geen kosten aan verbonden, niet voor de auteurs en niet voor de lezers.

 

Archiveringsbeleid

Alle nummers van Handelingen zijn online beschikbaar in open access. De PDF’s van alle artikelen en edities worden gearchiveerd bij de Radboud University Press.

-----

EN Handelingen (‘Acts’) is an academic journal for researchers, lecturers, students and professionals written to keep them abreast of the current state of teaching and research in practical theology and religious studies. The journal showcases the relevance of knowledge and educational innovation to the themes, questions and problems that concern religion, care, education and governance. The contributions promote an independent and critical assessment of the current ecclesiastical, religious and ideological developments in society for the benefit of pastors, spiritual carers, teachers of religion and other theologians and religious academics. Every issue centres on a practical, relevant religious theme in the public domain, with contributions from relevant experts within and outside the field. The starting point is that contributions should appeal to readers on an academic level, and in an attractive and relevant format. Handelingen is the journal for academics and professionals involved in practical theology and religious studies that informs, engages and stimulates discussion about religion, spirituality, meaning, orientation in life and community forming.

 

 

Redactie

 

De redactie van Handelingen bestaat uit:

 • dr. Jorge Castillo Guerra

 • prof.dr. Monique van Dijk-Groeneboer

 • drs. Harry Harmsen (webredacteur)

 • Tom Lormans MA MSc

 • dr. Eric Luijten

 • dr. Erica Meijers

 • drs. René Rosmolen (beeldredacteur)

 • prof.dr. Hans Schaeffer

 • prof.dr. Hans Schilderman (hoofdredacteur)

 • dr. Theo van der Zee

 

 

Instructies voor auteurs

 

 • De redactie aanvaardt ongevraagde bijdragen ter beoordeling, maar kan ook gastschrijvers uitnodigen een bijdrage te schrijven volgens enkele thematische suggesties. De editieredacteur neemt daarbij telkens het voortouw en de redactiesecretaris bewaakt het proces. Omdat alle publicaties in Handelingen plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de redactie, behoudt deze zich te allen tijde en in alle bovengenoemde gevallen het recht voor om wijzigingen in een tekst voor te stellen, dan wel om een bijdrage niet voor publicatie in aanmerking te laten komen.
 • Artikelen die eenmaal in Handelingen zijn gepubliceerd, mogen niet meer elders gepubliceerd worden – ook niet na adaptatie of vertaling – tenzij na schriftelijke toestemming van de redactie. Auteurs kunnen, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geen aanspraak maken op een auteursvergoeding.
 • De auteur gaat met de aanvaarding van deze opdracht er mee akkoord dat hij een licentie verleent aan de uitgever van het tijdschrift. Deze licentie omvat alle offline en online publicatie(s) en is op exclusieve basis gedurende de eerste zes maanden na de eerste publicatiedatum. Het auteursrecht op het werk blijft bij de auteur berusten.
 • Stichting Lira betaalt reprorechtvergoedingen direct aan auteurs uit. U kunt in aanmerking komen voor reprorechtvergoeding, indien u zich hiervoor registreert bij Stichting Lira via https://www.lira.nl/aansluiten.
 • Artikelen worden geschreven en beoordeeld conform de rubricering en indeling. Wat de vormaspecten betreft geldt:
  • Iedere bijdrage is voorzien van een duidelijke geleding door middel van titels en alinea's. Titels in de tekst zijn op het eerste niveau ongenummerd en vet, op het tweede niveau ongenummerd en cursief. Er kunnen niet meer dan deze twee soorten titels gebruikt worden.
  • Citaten worden vertaald in het Nederlands weergegeven.
  • Bij artikelen geen voet- of eindnoten.
  • Bij literatuurverwijzingen wordt tussen haakjes naar de literatuur verwezen met achternaam, jaartal en eventueel pagina: Auteur (2005, 4) vermeld; als de auteur tussen haakjes staat, komt er geen komma tussen auteur en jaartal: (Auteur 2005). Men kan eventueel ook pagina’s doorgeven, direct na een komma achter het jaartal: Auteur zegt: ‘Het is nuttig om dit te weten.’ (2005, 112) Auteur zegt dat het nuttig is om dit te weten (2005, 112).
  • Aangehaalde boektitels of namen van websites worden gecursiveerd. De titel van een artikel of hoofdstuk komt tussen aanhalingstekens: In Publicatie staat iets zeer bijzonders (Auteur, 2005, p. 112). In het artikel ‘Strategische communicatie’ noemt Verburg (2005) … Bij een verwijzing naar een website is het voldoende om de naam van de site op te nemen. Als wordt verwezen naar een specifiek document, volgt de complete verwijzing:
   • De Belastingdienst heeft een uitstekende site (www.belastingdienst.nl). Zie voor nadere informatie: http://www.apastyle.org/elecsource.html.
  • Voor de literatuurlijst geldt het zogenaamde APA-systeem:
   • Schrijver, P.S. de (1999). De titel van het boek. Plaats: Uitgever.
   • Schrijver, P.S. de & Assistent, A. (1999). Een essay over taalgebruik. Tijdschrift voor tekstonderzoek 22, nr. 3, 112-126.
   • Schrijver, P.S. de. (1999). Over de waarde van taalkritiek. In: C. Criticus, R. Redacteur & O. Onderzoeker (red.), Hedendaagse cultuurkritiek (pp. 57-81). Plaats: Uitgever.
  • Bijdragen in Handelingen worden voorzien van auteursinformatie: auteursnaam met de aanspreeknaam voluit, initialen van voornamen, titulatuur, een korte functieomschrijving en een e-mailadres. We ontvangen graag ook het postadres voor het toesturen van de gedrukte exemplaren. Om redenen van uniformiteit wordt de auteur ook met voornaam vermeld.
 • Auteurs kunnen naast literatuurtips ook andere tips voor verdere verdieping en praktijk aandragen voor de rubriek Tips bij het thema.
 • Handelingen heeft een eigen beeldredacteur. Suggesties voor beeldmateriaal bij een artikel zijn altijd welkom. Aangeleverd beeldmateriaal is bij voorkeur van digitale kwaliteit (minstens twee megabite), of anders een scherp en contrastrijk origineel.
 • De redactie hecht grote waarde aan een goede leesbaarheid van artikelen. Zorg voor een logische lijn in uw betoog en ondersteun die met een heldere structurering. Vermijd lange zinnen, gebruik geen moeilijk jargon en kies voor actief taalgebruik.
 • Als norm voor de spelling geldt Het Witte Boekje. Spellinggids van het Nederlands (2006). Voor gevallen waarin deze gids niet voorziet, geldt de spelling van Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (2008).
 • De redactie ontvangt uw bijdrage graag in elektronische vorm per e-mail naar redactiesecretariaat@handelingen.com. Bij overleg over publicatie zal de redactie concrete afspraken met u maken over een aan te houden kopijdatum.
 • Ieder artikel wordt geredigeerd en gecorrigeerd door de eindredacteur.  Na publicatie van een artikel ontvangt u enkele bewijsexemplaren van de editie waarin het artikel is verschenen als dank voor uw bijdrage.

 

 

Contact

 

Radboud University Press

Radboud University
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen
The Netherlands

 

Eerste contactpersoon

Redactiesecretaris

redactiesecretariaat@handelingen.com

 

Contactgegevens technische ondersteuning

Redactionele ondersteuning

webmaster@handelingen.com

 

Collection Information